Instytut Inżynierii Lądowej

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej PP

Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej PP ma numer ISSN 1897-4007. Wydawane jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej dostępnej na witrynie:

http://acei.put.poznan.pl

Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej PP ma na celu dokumentowanie i upowszechnianie wyników badań prowadzonych w poszczególnych Zakładach Instytutu lub we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi. Istnieje też możliwość redakcji zeszytów zawierających artykuły nadsyłane przez poszczególnych autorów spoza Politechniki Poznańskiej. Adresatami pisma są pracownicy i studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz podobnych jednostek na terenie kraju i za granicą, a także specjaliści pracujący w produkcji i administracji.

Tematyka Archiwum obejmuje prace naukowo-badawcze z szeroko rozumianej dziedziny inżynierii lądowej, a w szczególności: budowy dróg, mostów i linii kolejowych oraz geoinżynierii i geomatyki. Poszczególne zeszyty zawierają przegląd zagadnień realizowanych w danym okresie czasu lub w określonej tematyce. Zeszyty tematyczne obejmują publikacje powstałe jako dorobek konferencji, seminariów lub innych form prezentacji wyników badań i wymiany doświadczeń naukowych.

 

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej jest indeksowane w bazie BazTech http://baztech.icm.edu.pl. Znalazło się też na liście B czasopism punktowanych MNiSW z ilością punktów 4 pkt za rok 2014 – patrz poz 208.

Procedura recenzowania artykułów w Archiwum spełnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmujące między innymi procedury przeciwdziałania nadużyciom typu „ghostwriting” i „guest authorship”.

Autorzy przysyłają artykuł (manuskrypt) do publikacji w Archiwum IIL wraz z formularzem zgłoszenia, w którym między innymi wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję oraz są opiniowane przez dwóch recenzentów spoza Redakcji. Recenzenci nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo, to jest w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz w placówce, z której pochodzi autor. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorowi. Artykułowi nadawany jest numer identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku procedury recenzenckiej i przebiegu dalszego postępowania.

Lista recenzentów artykułów z danego roku jest publikowana na stronie Archiwum.