Instytut Inżynierii Lądowej

Zakład Budownictwa Drogowego

Zakład Budownictwa Drogowego zajmuje się działalnością z zakresu budownictwa drogowego, technologii materiałów i nawierzchni drogowych oraz inżynierii ruchu.

Działalność dydaktyczna:

Zakład kształci studentów w następujących grupach specjalnościowych na studiach II stopnia na kierunku Budownictwo – specjalności „Drogie i lotniska”, „Drogi i autostrady” (na studiach stacjonarnych) oraz „Budownictwo komunikacyjne” (na studiach niestacjonarnych).

W działalności dydaktycznej wykorzystywane są nowoczesne formy przekazywania wiedzy: filmy dydaktyczne, seminaria z udziałem specjalistów z kraju i zagranicy, korzystanie z technik komputerowych, najnowocześniejszych metod badań materiałów i konstrukcji nawierzchni w laboratorium własnym oraz w Laboratorium Drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

Działalność badawcza:

Główne obszary aktywności obejmują:

 • badania i ocena wpływu polimerów oraz innych dodatków na poprawę właściwości funkcjonalnych asfaltów drogowych;
 • badania starzenia asfaltów drogowych ponaftowych oraz modyfikowanych;
 • badania i ocena właściwości funkcjonalnych oraz usztywniających wypełniaczy mineralnych;
 • projektowanie, badania i ocena jakości betonów cementowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, przeznaczonych do robót drogowo-mostowych;
 • diagnostyka nawierzchni drogowych, modelowanie zmian stanu technicznego nawierzchni;
 • długotrwałe badania nawierzchni drogowych, prognozowanie zmian stanu nawierzchni drogowych;
 • projektowanie i realizacja systemów wspomagających zarządzanie drogami;
 • projektowanie wzmocnień podłoża i nawierzchni dróg, wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowych sztywnych i podatnych;
 • problemy optymalizacji konstrukcji jezdni drogowych, zastosowanie kompozytów HDPE w konstrukcji jezdni;
 • geometryczne projektowanie skrzyżowań i węzłów drogowych z wykorzystaniem programów MicroStation oraz Droga;
 • odwodnienie dróg i ulic, modelowanie ruchu, zatłoczenie motoryzacyjne, transport publiczny.

Laboratorium Drogowe:

Ukierunkowane jest głównie na badania właściwości materiałów drogowych i nawierzchni. W laboratorium wykorzystywany jest różnorodny sprzęt, obejmujący kompleksowo skonfigurowane zestawy urządzeń do badania:

 • mieszanek mineralno-asfaltowych (ubijak automatyczny do laboratoryjnego zagęszczania próbek mieszanek, prasa wytrzymałościowa do badania stabilności i odkształcenia mieszanek mineralno-asfaltowych metodą Marshalla, wirówka ekstrakcyjna do badania składu mieszanek mineralno-asfaltowych, zestaw przyrządów do oznaczania gęstości strukturalnej i objętościowej, zawartości wolnych przestrzeni, wskaźnika zagęszczenia, nasiąkliwości oraz odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu), zestaw sit do badania składu ziarnowego mieszanek mineralnych;
 • lepiszczy asfaltowych (penetrometr do badania penetracji asfaltów, aparat „Pierścień i Kula” do badania temperatury mięknienia asfaltów, aparat Fraassa do badania temperatury łamliwości asfaltów, duktylometr do badania ciągliwości wraz z przystawką umożliwiającą oznaczanie nawrotu sprężystego oraz pełzania asfaltów modyfikowanych polimerami, wiskozymetr rotacyjny „Rheotest 2” do badania lepkości dynamicznej asfaltów, miernik udarowy „Vialit” do badania kohezji lepiszczy asfaltowych), suszarka TFOT do oceny starzenia asfaltów;
 • betonów cementowych (prasa wytrzymałościowa o nośności do 3000 kN, stanowisko do badania wodoszczelności betonu, sprzęt do badania mrozoodporności betonu, sprzęt do badania nasiąkliwości betonu, sprzęt do badań nieniszczących betonu: ultradźwiękowy próbnik materiałów typ 541 i 544, młotek Schmidta typu N)
 • kruszyw mineralnych (zestaw sit do badania składu ziarnowego kruszyw mineralnych, sprzęt do badania wskaźnika kształtu ziaren, zawartości ziaren słabych, wytrzymałości kruszywa na miażdżenie, oraz sprzęt do badania mrozoodporności kruszyw).