Instytut Inżynierii Lądowej

Pracownia Dróg Kolejowych

Profil Zakładu:

Zakład Dróg Kolejowych zajmuje się działalnością z zakresu budowy i eksploatacji dróg kolejowych.

Prace badawcze Zakładu obejmują zagadnienia wzmacniania i utrzymania podtorza, współpracy podtorza z nawierzchnią, stateczności ramy toru, układów torowych stacji oraz inżynierii ruchu kolejowego i miejskiego. Wiedza i doświadczenie pracowników Zakładu jest wykorzystywane przy wielu inwestycjach i pracach studialnych, których przykładem może być modernizacja międzynarodowych linii E-30 i E0-59, krzyżujących się w Poznaniu.

W ramach swojej działalności dydaktycznej Zakład opiekuje się specjalnościami „Drogi kolejowe” i „Inżynieria drogowo-kolejowa” na kierunku studiów „Budownictwo” I i II stopnia; w ramach tej specjalności prowadzi specjalistyczne przedmioty oraz sprawuje nadzór nad praktykami zawodowymi. Pracownicy Zakładu prowadzą również zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów „Budownictwo komunikacyjne”, „Encyklopedia dróg kolejowych”, „Podstawy dróg szynowych” oraz „Inżynieria ruchu”.

Działalność dydaktyczna:

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną dla kierunku studiów „Budownictwo” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz dla kierunku „Transport” na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Zajęcia prowadzone są na studiach I i II stopnia dziennych i zaocznych w Poznaniu i Kaliszu.

Pracownicy Zakładu sprawują opiekę nad praktykami studenckimi dla specjalności „Drogi Kolejowe” na II i IV roku studiów i nad dyplomantami tej specjalności.

Działalność badawcza:

W swojej działalności badawczej Zakład specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

  • metodyka badań i oceny stanu podtorza kolejowego; ze szczególnym uwzględnieniem strefy torowiska;
  • wymiarowanie górnych warstw podtorza kolejowego i tramwajowego;
  • badanie stanu odkształceń i naprężeń w podtorzu i ocena jednorodności obciążeń dynamicznych podtorza;
  • rozwiązywanie problemów współpracy nawierzchni kolejowej z podtorzem gruntowym;
  • badanie stateczności toru bezstykowego podczas eksploatacji i napraw (podnoszenie, rektyfikacja);
  • inżynieria ruchu kolejowego i optymalizacja układów torowych stacji;
  • inżynieria ruchu miejskiego transportu szynowego i sterowanie ruchem w miastach.

Laboratorium Kolejowe:

Stosownie do profilu działalności wyposażenie obejmuje: podstawowy sprzęt do badań geotechnicznych podtorza kolejowego, aparaturę do badań odkształcalności podłoża i podtorza, komputerowy system do badania stanu podtorza wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, komputerowy system analizujący zjawiska zachodzące podczas podnoszenia toku szynowego, komputerowy system do badań i oceny układów torowych na podstawie pomiarów parametrów geometrycznych toków szynowych, komputerowy system do badań i oceny w zakresie inżynierii ruchu i układów torowych stacji.