Instytut Inżynierii Lądowej

Geodezja – stara

Profil Zakładu:

Zakład Geodezji zajmuje się działalnością z dziedziny geodezji, pomiarów inżynierskich i informatyki geodezyjnej. Specjalnością Zakładu są badania przemieszczeń i odkształceń oraz monitoring geometryczny konstrukcji i budowli. Podejmowane są działania z zakresu mapy numerycznej i systemów informacji przestrzennej w zagadnieniach modelowania i symulacji.

Działalność dydaktyczna:

Zakład Geodezji Politechniki Poznańskiej realizuje działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i wdrożeniową na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
Działalność dydaktyczna Zakładu rozpoczyna się nauczaniem podstaw geodezji na kierunkach budowlanych i inżynierii środowiska. Druga grupa zajęć dydaktycznych obejmuje przedmiot Pomiary Inżynierskie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo. Każdego roku w okresie wakacji letnich pracownicy zakładu prowadzą dla studentów I roku WBAiIŚ ćwiczenia terenowe z geodezji. Program ćwiczeń jest zróżnicowany w zależności od kierunku studiów. Obecnie wdrażane są do procesu dydaktycznego nowe techniki pomiarowe, wykorzystujące instrumenty elektroniczne oraz technologię mapy numerycznej.

Działalność badawcza:

Zakład realizuje prace badawcze z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej, a w szczególności w zakresie pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji. Z dużym skutkiem były też podejmowane próby zastosowań fotogrametrii do pomiarów przemieszczeń i odkształceń małych obiektów. Obecnie rozwijany jest też nurt geomatyczny (kartografia numeryczna i GIS).
W ramach współpracy z lokalnymi przedstawicielstwami Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (Geodeta Powiatu Poznańskiego oraz Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ) wykonywane są prace zamawiane z zakresu oceny jakości materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych.

Laboratorium Zakładu Geodezji:

Sprzęt pomiarowy wykorzystywany w pracach badawczych obejmuje następujące przyrządy i wyposażenie: cztery odbiorniki GPS Topcon Hiper-Pro, precyzyjny tachimetr elektroniczny Leica TCRP1201+, Sokkia Set 2, dwa tachimetry elektroniczne Leica FlexLine TS02, trzy tachimetry ELTA 50, tachimetr elektroniczny ELTA R 50, tachimetr elektroniczny ELTA R 55, precyzyjny niwelator kodowy DiNi 11, precyzyjny niwelator optyczny FG 005 oraz niwelator laserowy RL – 60B.

Działalność dydaktyczna Zakładu Geodezji

Zgodnie z zalecanym standardem określania celów kształcenia, załączamy opisy zakresu wiedzy i umiejętności geodezyjnych, które przekazywane są studentom na kierunku budownictwo.

Kierunek BUDOWNICTWO

I STOPIEŃ

Przedmiot: Geodezja

Wiedza:
Absolwent wie jak powstaje mapa zasadnicza, jak są zdefiniowane odwzorowanie kartograficzne oraz układy współrzędnych, jak są na mapie przedstawione szczegóły różnej klasy dokładnościowej, jakimi sposobami są one mierzone i kartowane, jakie są inne opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz do czego są wykorzystywane, jakie są główne prace geodezyjne w budownictwie.

Umiejętności:
Absolwent zna przeznaczenie i funkcje typowego sprzętu geodezyjnego i potrafi go obsługiwać, ma umiejętność wykonywania obliczeń z zakresu rachunku współrzędnych i podstaw rachunku wyrównawczego, potrafi skartować mapę wielkoskalową i zinterpretować treść map gospodarczych.

Kierunek BUDOWNICTWO

II STOPIEŃ

Przedmiot: Pomiary inżynierskie

Wiedza:
Absolwent zna podstawy prawne wykonywania prac geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, zna cechy map wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym, ma wiedzę w zakresie znajomości najnowszych rozwiązań pomiarowych i stosowanego instrumentarium pomiarowego, zna cel i zakres pomiarów inwentaryzacyjnych, diagnostycznych i kontrolnych, zna reguły pomiarów i interpretacji geodezyjnej przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych i inżynierskich.

Umiejętności:
Absolwent potrafi obsługiwać różne instrumenty geodezyjne oraz opracować i zinterpretować wyniki tych pomiarów, umie tyczyć obiekty budowlane i inżynierskie, badać ich cechy geometryczne oraz zinterpretować wyniki geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń.

Zajęcia semestr letni 2014/2015

dr inż. I. Wyczałek Środa 13.30-15.00 Wykład – kier. IŚ A2-122
dr inż. A. Plichta Pon. 8.00-13.15 Ćw.lab. – kier. Budownictwo A2-215
Pon 15.10-16.40 Wykład – kier. Budownictwo A2-123
Środa 9.45-11.15 Wykład – kier. Budownictwo A2-123
mgr inż. H. Lelonkiewicz Pon. 8.00-15.00 Ćw.lab. – kier. Budownictwo A2-238
Środa 8.00-13.15 Ćw.lab. i proj. – kier. IŚ. A2-215
mgr inż. A. Jasiak Wtorek 8.00-15.00 Ćw.lab. – kier. Budownictwo A2-215
mgr inż. M. Moczko Pon. 15.10-8.20 Ćw.lab. – kier. Budownictwo A2-215
Wtorek 8.00-15.00 Ćw.lab. – kier. Budownictwo A2-238
Środa 9.45-13.15 Ćw.lab. i proj. – kier. IŚ. A2-12/103
mgr M. Wyczałek Pon. 13.30-15.00 Ćw.lab. – kier. Budownictwo A2-215
Środa 8.00-13.15 Ćw.lab. i proj. – kier. IŚ. A2-12/103
dr hab. inż. M. Wójcik Pon. 15.10-18.20 Ćw.lab. – kier. Budownictwo A2-238

Konsultacje semestr letni 2014/2015

dr hab. inż. I. Wyczałek Wtorek, Środa 11:45 – 13:15 A2-233
dr inż. A. Plichta Poniedziałek 13:30 – 15:00 A2-233
mgr inż. H. Lelonkiewicz Wtorek 9:30 – 11:00 A2-233
mgr inż. A. Jasiak Poniedziałek 11:15 – 12:00 A2-234
mgr inż. J. Papis Środa 9:30 – 11:00 A2-233
mgr inż. M. Moczko Środa 11:45 – 13:15 A2-233
mgr M. Wyczałek Poniedziałek 13:00 – 13:30 A2-232