Instytut Inżynierii Lądowej

Zakład Geodezji

Profil Zakładu:

Zakład Geodezji zajmuje się działalnością z dziedziny geodezji, pomiarów inżynierskich i informatyki geodezyjnej. Specjalnością Zakładu są badania przemieszczeń i odkształceń oraz monitoring geometryczny konstrukcji i budowli. Podejmowane są działania z zakresu mapy numerycznej i systemów informacji przestrzennej w zagadnieniach modelowania i symulacji.

Działalność dydaktyczna:

Zakład Geodezji Politechniki Poznańskiej realizuje działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i wdrożeniową na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
Działalność dydaktyczna Zakładu rozpoczyna się nauczaniem podstaw geodezji na kierunkach budowlanych i inżynierii środowiska. Druga grupa zajęć dydaktycznych obejmuje przedmiot Pomiary Inżynierskie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo. Każdego roku w okresie wakacji letnich pracownicy zakładu prowadzą dla studentów I roku WBAiIŚ ćwiczenia terenowe z geodezji. Program ćwiczeń jest zróżnicowany w zależności od kierunku studiów. Obecnie wdrażane są do procesu dydaktycznego nowe techniki pomiarowe, wykorzystujące instrumenty elektroniczne oraz technologię mapy numerycznej.

Działalność badawcza:

Zakład realizuje prace badawcze z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej, a w szczególności w zakresie pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji. Z dużym skutkiem były też podejmowane próby zastosowań fotogrametrii do pomiarów przemieszczeń i odkształceń małych obiektów. Obecnie rozwijany jest też nurt geomatyczny (kartografia numeryczna i GIS).
W ramach współpracy z lokalnymi przedstawicielstwami Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (Geodeta Powiatu Poznańskiego oraz Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ) wykonywane są prace zamawiane z zakresu oceny jakości materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych.

Laboratorium Zakładu Geodezji:

Sprzęt pomiarowy wykorzystywany w pracach badawczych obejmuje następujące przyrządy i wyposażenie: cztery odbiorniki GPS Topcon Hiper-Pro, precyzyjny tachimetr elektroniczny Leica TCRP1201+, Sokkia Set 2, dwa tachimetry elektroniczne Leica FlexLine TS02, trzy tachimetry ELTA 50, tachimetr elektroniczny ELTA R 50, tachimetr elektroniczny ELTA R 55, precyzyjny niwelator kodowy DiNi 11, precyzyjny niwelator optyczny FG 005 oraz niwelator laserowy RL – 60B.