Instytut Inżynierii Lądowej

Zakład Geotechniki, Geologii Inżynierskiej i Geodezji

Działalność badawcza w zakresie geotechniki, geologii inżynierskiej i geodezji

W swojej działalności badawczej Zakład specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • problemy nośności i deformacji podłoża gruntowego w warunkach występowania silnych niejednorodności;
 • teoretyczne i praktyczne zagadnienia wzmacniania gruntów słabych, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów organicznych;
 • właściwości gruntów ekspansywnych i problemy fundamentowania obiektów budowlanych na tych gruntach;
 • badania geologiczno-inżynierskie dla potrzeb budownictwa ogólnego i komunikacyjnego;
 • zagadnienia budownictwa sanitarnego (współpraca rurociągów podziemnych z gruntem, geotechniczne aspekty budowy składowisk odpadów …);
 • problematyka ochrony gruntów oraz wód podziemnych przed skażeniem;
 • metody wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu złożonych zadań współpracy konstrukcji inżynierskich z podłożem gruntowym.
 • wpływ kształtowania zieleni na geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, ocena stanu środowiska ze względu na posadowienie obiektu budowlanego oraz bioindykacja sytuacji geotechnicznej.
 • działalność z dziedziny geodezji, pomiarów inżynierskich i informatyki geodezyjnej, w szczególności badania przemieszczeń i odkształceń oraz monitoring geometryczny konstrukcji i budowli. Podejmowane są działania z zakresu mapy numerycznej i systemów informacji przestrzennej w zagadnieniach modelowania i symulacji.

Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną dla kierunków studiów „Budownictwo” oraz „Inżynieria Środowiska” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz dla kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Zajęcia prowadzone są też na studiach dziennych magisterskich i inżynierskich oraz na studiach zaocznych w Poznaniu i w punkcie konsultacyjnym w Kaliszu. W ramach tych zajęć wykładane są następujące przedmioty:

 • na kierunku „Budownictwo”: Geologia inżynierska i petrografia, Mechanika gruntów i fundamentowanie, Geotechnika (studia inżynierskie), Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa (przedmiot uzupełniający – obieralny), Podstawy geotechniki (studia zaoczne).
 • na kierunku „Inżynieria Środowiska”: Geotechnika.
 • na kierunku „Architektura i urbanistyka”: Geologia inżynierska z fizjografią, Geotechnika i fundamentowanie
 • nauczanie podstaw geodezji na kierunkach budowlanych i inżynierii środowiska. Druga grupa zajęć dydaktycznych obejmuje przedmiot Pomiary Inżynierskie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo. Każdego roku w okresie wakacji letnich pracownicy zakładu prowadzą dla studentów I roku WBAiIŚ ćwiczenia terenowe z geodezji. Program ćwiczeń jest zróżnicowany w zależności od kierunku studiów. Obecnie wdrażane są do procesu dydaktycznego nowe techniki pomiarowe, wykorzystujące instrumenty elektroniczne oraz technologię mapy numerycznej.

Ponadto w miesiącach lipiec-wrzesień dla kierunku „Budownictwo” prowadzone są dwutygodniowe terenowe zajęcia praktyczne z „Geologii inżynierskiej, mechaniki gruntów i fundamentowania”. Program zajęć terenowych obejmuje: wykonywanie terenowych i laboratoryjnych badań gruntów, wycieczki na budowy w regionie, gdzie są prowadzone ciekawsze prace geotechniczne oraz wycieczki geomorfologiczne i geologiczne.

Laboratorium Geotechniczne

Sprzęt użytkowany w laboratorium obejmuje podstawowe urządzenia i wyposażenie do standardowych terenowych badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Szczególnie przydatne są przyrządy do badania właściwości odkształceniowych podłoża gruntowego (zestawy do próbnych obciążeń płytą sztywną i płytą udarową typu ZORN). Badania właściwości gruntów na pobranych próbkach mogą być prowadzone w aparatach trójosiowego ściskania, bezpośredniego ścinania, edometrach, przyrządach do oznaczania właściwości ekspansywnych lub filtracyjnych gruntów itp.

Laboratorium Geodezyjne

Sprzęt pomiarowy wykorzystywany w pracach badawczych obejmuje następujące przyrządy i wyposażenie: cztery odbiorniki GPS Topcon Hiper-Pro, precyzyjny tachimetr elektroniczny Leica TCRP1201+, Sokkia Set 2, dwa tachimetry elektroniczne Leica FlexLine TS02, trzy tachimetry ELTA 50, tachimetr elektroniczny ELTA R 50, tachimetr elektroniczny ELTA R 55, precyzyjny niwelator kodowy DiNi 11, precyzyjny niwelator optyczny FG 005 oraz niwelator laserowy RL – 60B.