Instytut Inżynierii Lądowej

Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych

Profil Zakładu i działalność dydaktyczna:

Zakład Budowy Mostów zajmuje się działalnością z zakresu budowy i eksploatacji obiektów mostowych oraz z zakresu budowy i eksploatacji dróg kolejowych.

Zakład jest opiekunem specjalności „Mosty i budowle podziemne” na kierunku studiów „Budownictwo” I i II stopnia. W ramach tej specjalności prowadzi specjalistyczne przedmioty oraz sprawuje nadzór nad praktykami zawodowymi. Pracownicy Zakładu prowadzą również zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych z przedmiotów „Budownictwo komunikacyjne” na specjalności ogólnobudowlanej, z przedmiotu „Mosty i budowle podziemne” dla specjalnościach komunikacyjnych oraz na studiach niestacjonarnych na specjalności Budownictwo Komunikacyjne z przedmiotów „Złożone konstrukcje stalowe”, „Technologia budowy mostów” oraz „Drogowe budowle inżynierskie”.

Prace badawcze Zakładu obejmują również zagadnienia wzmacniania i utrzymania podtorza, współpracy podtorza z nawierzchnią, stateczności ramy toru, układów torowych stacji oraz inżynierii ruchu kolejowego i miejskiego. Wiedza i doświadczenie pracowników Zakładu jest wykorzystywane przy wielu inwestycjach i pracach studialnych, których przykładem może być modernizacja międzynarodowych linii E-30 i E0-59, krzyżujących się w Poznaniu.

W ramach swojej działalności dydaktycznej Zakład opiekuje się specjalnościami „Drogi kolejowe” i „Inżynieria drogowo-kolejowa” na kierunku studiów „Budownictwo” I i II stopnia; w ramach tej specjalności prowadzi specjalistyczne przedmioty oraz sprawuje nadzór nad praktykami zawodowymi. Pracownicy Zakładu prowadzą również zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów „Budownictwo komunikacyjne”, „Encyklopedia dróg kolejowych”, „Podstawy dróg szynowych” oraz „Inżynieria ruchu”.

 

 

Działalność badawcza:

Zakład Budowy Mostów prowadzi prace naukowe dotyczące:

 • stanów granicznych nośności i użytkowalności mostów betonowych, stalowych i zespolonych (wdrażania systemu norm europejskich);
 • nowych modeli i procedur obliczeniowych mostów;
 • metodologii badań i diagnostyki mostów;
 • przydatności eksploatacyjnej i systemów wzmacniania mostów; Ponadto Zakład Budowy Mostów prowadzi prace badawcze na rzecz gospodarki, obejmujące między innymi:
 • projektowanie, badania i kontrolę jakości materiałów i wyrobów (badania nieniszczące terenowe i badania laboratoryjne);
 • badania elementów prototypowych (własny „stend”);
 • nadzory naukowe nad budową obiektów inżynierskich;
 • programowanie naciągu cięgien sprężających i kontrola naciągu;
 • programowanie i wykonywanie badań pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym obiektów inżynierskich;
 • projektowanie napraw i wzmocnień konstrukcji oraz wyposażenia obiektów;
 • wykonywanie obliczeń statycznych i dynamicznych złożonych układów konstrukcyjnych;
 • projekty koncepcyjne mostów i budowli podziemnych;
 • sprawdzanie drogowych budowli inżynierskich na obciążenia ponadnormatywne.

W zakresie  swojej działalności badawczej dotyczącej budowy i eksploatacji dróg kolejowych. Zakład specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 • metodyka badań i oceny stanu podtorza kolejowego; ze szczególnym uwzględnieniem strefy torowiska;
 • wymiarowanie górnych warstw podtorza kolejowego i tramwajowego;
 • badanie stanu odkształceń i naprężeń w podtorzu i ocena jednorodności obciążeń dynamicznych podtorza;
 • rozwiązywanie problemów współpracy nawierzchni kolejowej z podtorzem gruntowym;
 • badanie stateczności toru bezstykowego podczas eksploatacji i napraw (podnoszenie, rektyfikacja);
 • inżynieria ruchu kolejowego i optymalizacja układów torowych stacji;
 • inżynieria ruchu miejskiego transportu szynowego i sterowanie ruchem w miastach.

 

Laboratorium Mostowe:

W hali laboratoryjnej budynku A4 zainstalowane są maszyny i prasy do badań wytrzymałościowych (do 100, 150 i 300 kN). Laboratorium wyposażone jest w stend o długości 30 m, przeznaczony do badań wytrzymałościowych elementów konstrukcji w skali 1:1 lub wielkowymiarowych modeli, wykorzystujący do obciążeń statycznych i zmęczeniowych komputerowo sterowany siłownik hydrauliczny firmy Schenck. Laboratorium jest uprawnione przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów do wykonywania badań aprobacyjnych wyrobów budowlanych z zakresu inżynierii komunikacyjnej.

Laboratorium dysponuje także nowoczesnym sprzętem do terenowych badań konstrukcji mostowych i przepustów, zwłaszcza podczas próbnych obciążeń. Są to komputerowo sterowane zestawy pomiarowe firmy Hottinger-Baldwin Messtechnik, obejmujące indukcyjne czujniki przemieszczeń, czujniki naprężeń i czujniki przyspieszeń (obsługiwane przez mostek statyczny UPM60 oraz mostki dynamiczne DMC 9012A i SPEIDER). Do tej grupy sprzętu należy też dalmierz laserowy typu DISTO BASIC.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się również sprzęt pomiarowo-kontrolny do badań konstrukcji betonowych, a zwłaszcza przyrządy do lokalizacji zbrojenia (Hilti Ferroscan RV10 i PROFOMETER 3, PROCEQ – Szwajcaria), tzw. „pull-out / pull-off testery” do wykonywania badań wytrzymałości betonu na odrywanie i ściskanie (DYNA Z100E, PROCEQ), grubościomierz ultradźwiękowy ULTRASONIC typu 545LC, młotek Schmidta firmy PROCEQ, zestaw do badania karbonatyzacji betonu oraz zawartości chlorków i siarczanów.

 

Laboratorium Kolejowe:

Stosownie do profilu działalności wyposażenie obejmuje: podstawowy sprzęt do badań geotechnicznych podtorza kolejowego, aparaturę do badań odkształcalności podłoża i podtorza, komputerowy system do badania stanu podtorza wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, komputerowy system analizujący zjawiska zachodzące podczas podnoszenia toku szynowego, komputerowy system do badań i oceny układów torowych na podstawie pomiarów parametrów geometrycznych toków szynowych, komputerowy system do badań i oceny w zakresie inżynierii ruchu i układów torowych stacji.